Na podstawie art. 35 ust. I i ust. 3 pkt 2 oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609, poz. 721) oraz   §16 i §17 ust. 1 i ust. 3
uchwały Nr 779/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5848) 
Burmistrz Gminy zarządza się co następuje
Zwołać zebranie mieszkańców sołectwa Parcela celem dokonania WYBORÓW  SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA  PARCELA
WYBORY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 7 CZERWCA 2024 W PIĄTEK O GODZINIE 18.30 W DOMKU SOŁECKIM  W PARCELI.
W RAZIE BRAKU QUORUM ZEBRANIE ROZPOCZNIE SIĘ O 18.45.
 
Przewidywany jest następujący porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania,
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania,
3. Wybór protokolanta zebrania,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa,
6. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej,
7. Zamknięcie zebrania.
 
WYBORY POPROWADZI II ZASTĘPCA BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
Sobota 6 kwietnia 2024 - dzień pełen wrażeń, zapraszamy !
 
1. Sprzątanie Parceli w godz.10.00 do 14.00. Worki i rękawice będą na miejscu. Worki zostawiamy jak zwykle przed placem zabaw, na Grzybowskiej pod tablicą ogłoszeniową i na Baczyńskiego pod przystankami. Dla dzieci słodycze, dla dorosłych... też.
 
2. Szczepienie psów i kotów. Ponieważ nie zgłosiło się dużo chętnych, Pani doktor przyjmuje na placu sołeckim od 13.15 do 13.45, ale jeśli pojawi się więcej piesków i kotków wszystkie zostaną zaszczepione, czas zostanie wydłużony. Będą dostępne też środki na kleszcze i odrobaczanie. Cały czas czekamy jeszcze na zgłoszenia na szczepienie. Koszt szczepienia 50 zł
Proszę wziąć książeczki zdrowia zwierzątka.
 
3. Ognisko o godz.19.00 po wypełnieniu  wszystkich obowiązków zapraszamy wieczorem na  na pieczoną  kiełbasę, można też przynieść małe co nieco z domu samemu. Grających i śpiewających zapraszamy szczególnie. W ciszy wyborczej będzie lepiej słychać.
 
Udanej soboty.

Protokół z zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Parcela  1 lutego 2024 r.

Obecnych: 54

Prowadząca zebranie: Dorota Machnowska

Protokolantka: Katarzyna Jacyna

Prowadząca powitała wszystkich obecnych oraz zaproszonych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Wiceburmistrza Ryszarda Machałka oraz Kierownika Wydziału Dróg Piotra Szczepanika.

Obecny na zebraniu był również przedstawiciel Stowarzyszenia Nasz Konstancin.

Prowadząca zebranie przeczytała porządek obrad:

1. Informacje dotyczące projektów przebudowy ulic Podlaskiej, Grzybowskiej i Żwirowej.

2. Omówienie możliwych wariantów projektowanej przebudowy w/w ulic.

3. Stanowisko mieszkańców Parceli dotyczące koncepcji przebudowy.

4. Ustalenie możliwych do podjęcia działań w celu uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji o inwestycjach.

5. Podjęcie stosownych uchwał w sprawach w/w inwestycji przedstawiających stanowisko mieszkańców.

6. Określenie kolejnego zebrania wiejskiego dotyczącego inwestycji.

7. Inne sprawy mieszkańców.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 1. Sołtys Dorota Machnowska przypomniała sytuację dot. przebudowy trzech dróg na terenie Parceli.

W sprawie ulicy Podlaskiej odbyły się już 2 spotkania w Cieciszewie z udziałem mieszkańców Parceli.

Prowadząca oddała głos panu Piotrowi Szczepanikowi, który zaprezentował obecnym koncepcję przebudowy ulicy Podlaskiej wykonaną przez projektanta. Planowana jest jezdnia o szerokości 6m, ciąg pieszo-rowerowy 3,00 m, pobocze 75 cm, rów odwadniający o szerokości zmiennej od 2,5-3,00 m – całość pasa drogowego będzie miała ok. 13 m (aktualnie jest to 8 – 12 m) . Na jezdni mają być 3 wyniesienia : na wysokości placu zabaw, przed zakrętem i na skrzyżowaniu z ul. Grzybowską.

Po dyskusji na temat przyszłego kształtu drogi i konieczności realizacji poszczególnych jej elementów oraz kwestii bezpieczeństwa pieszych jeden z mieszkańców zaproponował wniosek:

 • Wniosek do UMiG nr 1 (Uchwała ZW nr 1/2024):

Zgłaszamy wniosek o rezygnację z ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Podlaskiej na rzecz chodnika tylko dla pieszych z zachowaniem szerokości jezdni 6m. Ruch rowerowy ma się odbywać po jezdni na zasadach ogólnych. Jezdnia - szerokość 6 m, chodnik 2 m, pobocze 0,75 m i rów odwodnieniowy o szerokości zmiennej od 2,5-3,00 m.

Za – 52;  Przeciw – 0 ; Wstrzymało się – 2

 1. Pan Piotr Szczepanik przedstawił koncepcję przebudowy ulicy Grzybowskiej. Planowana jezdnia o szerokości 5 m, ciąg pieszo-rowerowy 3,5 m, pobocze 1-1,5 m. Na tej ulicy będzie konieczne przesunięcie niektórych płotów.

Tutaj również po dyskusji został zgłoszony wniosek mieszkańców:

 • Wniosek do UMiG nr 2 (Uchwała ZW nr 2/2024):

Zgłaszamy wniosek o rezygnację z ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Grzybowskiej na rzecz chodnika tylko dla pieszych z zachowaniem planowanej szerokości jezdni (uzyskany teren ma być przeznaczony w miarę możliwości na pas zieleni między posesjami a chodnikiem). Ruch rowerowy ma się odbywać po jezdni na zasadach ogólnych. Wnioskujemy również o uwzględnienie w projekcie 3 wyniesionych skrzyżowań.

Za – 54; Przeciw – 0; Wstrzymało się – 0

 1. Kierownik Wydziału Dróg przedstawił koncepcję przebudowy ulicy Żwirowej.

Mieszkańcy pytali o konieczność budowy chodnika. Pan Piotr Szczepanik oświadczył, że jest to konieczne. Mieszkańcy pytali czy podczas przebudowy drogi zostaną do ich domów doprowadzone media (dotychczas maja tylko prąd) – uzyskali odpowiedź twierdzącą. Pojawił się temat po której stronie drogi ma być chodnik. Poruszono również kwestię starych dębów rosnących na początku ulicy Żwirowej.

Sformułowano następujące wnioski do UMiG:

 • Wniosek do UMiG nr 3 (Uchwała ZW nr 3/2024):

Zgłaszamy wniosek o zachowanie podczas przebudowy drogi 10 starych dębów rosnących przy ulicy Żwirowej.

Za – 54; Przeciw – 0; Wstrzymało się – 0

 • Wniosek do UMiG nr 4 (Uchwała ZW nr 4/2024):

Zgłaszamy wniosek o przeniesienie planowanego chodnika na ulicy Żwirowej na drugą stronę drogi tj. od strony skarpy na odcinku od ulicy Grzybowskiej do końca lasu oraz o rezygnację z ciągu pieszo-rowerowego na rzecz chodnika tylko dla pieszych z zachowaniem planowanej szerokości jezdni. Ruch rowerowy ma się odbywać po jezdni na zasadach ogólnych.

Za – 51; Przeciw – 0; Wstrzymało się – 3

 1. Następnie mieszkańcy zgłosili sprawę odwodnienia ulicy Podlaskiej. Dyskutowano nad przedstawioną wersją rowu odwodnieniowego. Mieszkańcy chcieliby również, żeby wycięto jak najmniej drzew. Wiceburmistrz Ryszard Machałek odpowiedział, że z wielu względów rów odwadniający jest lepszym rozwiązaniem, a inne opcje nie wpłyną na zmniejszenie szerokości pasa drogowego i wycinkę niektórych drzew. Koncepcja kanalizacji burzowej znacznie wydłużyłaby proces przebudowy i znacznie podniosła koszty. Zgłoszono do przegłosowania następujący wniosek:

 • Wniosek do UMiG nr 5:

Zgłaszamy wniosek o rozważenie zmiany sposobu odwodnienia ulicy Podlaskiej – budowa kanalizacji burzowej zamiast rowu (woda miałaby być odprowadzona rurą do rowów melioracyjnych).

Za – 15; Przeciw – 22; Wstrzymało się – 8

Uzgodniono, że następne spotkanie w sprawie przebudowy dróg zostanie zorganizowane po informacji z Urzędu Gminy. Mieszkańcy zostaną o nim powiadomieni droga mailową.

 1. Wolne wnioski:

Jeden z mieszkańców przedstawił projekt stworzenia Leśnego Parku Pokoleń na działce nr 32/6 położonej przy placu sołeckim w Parceli. Mieszkaniec zgłosił wniosek do UMiG:

 • Wniosek do UMiG nr 6 (Uchwała ZW nr 5/2024)

Zgłaszamy wniosek o utworzenie Leśnego Parku Pokoleń na działce nr 32/6 w Parceli według załączonego projektu.

Za – 45; Przeciw – 0; Wstrzymało się - 0

Sołtys Dorota Machnowska zamknęła zebranie.

Na wniosek mieszkańców zostaje zwołane zebranie wiejskie w dniu 1 lutego 2024 r., w czwartek, o godz. 19.00 w domku sołeckim w Parceli.
 
W razie braku quorum zebranie zacznie się o godz. 19.15. Na zebraniu będzie obecny przedstawiciel Gminy  i Wydziału Dróg.
 
Porządek obrad:
 
1. Informacje dotyczące projektów przebudowy ulic Podlaskiej, Grzybowskiej i Żwirowej.
2. Omówienie możliwych wariantów projektowanej przebudowy w/w ulic.
3. Stanowisko mieszkańców Parceli dotyczące koncepcji przebudowy.
4. Ustalenie możliwych do podjęcia działań w celu uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji o inwestycjach.
5. Podjęcie stosownych uchwał w sprawach w/w inwestycji przedstawiających stanowisko mieszkańców.
6. Określenie kolejnego zebrania wiejskiego dotyczącego inwestycji.
7. Inne sprawy mieszkańców.

Cudownego Nowego Roku! Niech ten 2024 rok przyniesie mnóstwo sukcesów, inspiracji i pięknych momentów

spędzonych z rodziną i przyjaciółmi.

Niech będzie to czas pełen uśmiechu, zdrowia i spełnienia marzeń dla wszystkich mieszkańców Parceli.

Sołtys i Rada sołecka.

 

10 grudnia Parcelę odwiedził Święty Mikołaj.

Do zobaczenia za rok !

Zapraszamy wszystkie dzieci w Parceli na coroczne spotkanie z Mikołajem

na placu sołeckim 10 grudnia, w sobotę o godz.17.00

Życzymy udanej zabawy.