Protokół z zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Parcela  1 lutego 2024 r.

Obecnych: 54

Prowadząca zebranie: Dorota Machnowska

Protokolantka: Katarzyna Jacyna

Prowadząca powitała wszystkich obecnych oraz zaproszonych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Wiceburmistrza Ryszarda Machałka oraz Kierownika Wydziału Dróg Piotra Szczepanika.

Obecny na zebraniu był również przedstawiciel Stowarzyszenia Nasz Konstancin.

Prowadząca zebranie przeczytała porządek obrad:

1. Informacje dotyczące projektów przebudowy ulic Podlaskiej, Grzybowskiej i Żwirowej.

2. Omówienie możliwych wariantów projektowanej przebudowy w/w ulic.

3. Stanowisko mieszkańców Parceli dotyczące koncepcji przebudowy.

4. Ustalenie możliwych do podjęcia działań w celu uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji o inwestycjach.

5. Podjęcie stosownych uchwał w sprawach w/w inwestycji przedstawiających stanowisko mieszkańców.

6. Określenie kolejnego zebrania wiejskiego dotyczącego inwestycji.

7. Inne sprawy mieszkańców.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 1. Sołtys Dorota Machnowska przypomniała sytuację dot. przebudowy trzech dróg na terenie Parceli.

W sprawie ulicy Podlaskiej odbyły się już 2 spotkania w Cieciszewie z udziałem mieszkańców Parceli.

Prowadząca oddała głos panu Piotrowi Szczepanikowi, który zaprezentował obecnym koncepcję przebudowy ulicy Podlaskiej wykonaną przez projektanta. Planowana jest jezdnia o szerokości 6m, ciąg pieszo-rowerowy 3,00 m, pobocze 75 cm, rów odwadniający o szerokości zmiennej od 2,5-3,00 m – całość pasa drogowego będzie miała ok. 13 m (aktualnie jest to 8 – 12 m) . Na jezdni mają być 3 wyniesienia : na wysokości placu zabaw, przed zakrętem i na skrzyżowaniu z ul. Grzybowską.

Po dyskusji na temat przyszłego kształtu drogi i konieczności realizacji poszczególnych jej elementów oraz kwestii bezpieczeństwa pieszych jeden z mieszkańców zaproponował wniosek:

 • Wniosek do UMiG nr 1 (Uchwała ZW nr 1/2024):

Zgłaszamy wniosek o rezygnację z ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Podlaskiej na rzecz chodnika tylko dla pieszych z zachowaniem szerokości jezdni 6m. Ruch rowerowy ma się odbywać po jezdni na zasadach ogólnych. Jezdnia - szerokość 6 m, chodnik 2 m, pobocze 0,75 m i rów odwodnieniowy o szerokości zmiennej od 2,5-3,00 m.

Za – 52;  Przeciw – 0 ; Wstrzymało się – 2

 1. Pan Piotr Szczepanik przedstawił koncepcję przebudowy ulicy Grzybowskiej. Planowana jezdnia o szerokości 5 m, ciąg pieszo-rowerowy 3,5 m, pobocze 1-1,5 m. Na tej ulicy będzie konieczne przesunięcie niektórych płotów.

Tutaj również po dyskusji został zgłoszony wniosek mieszkańców:

 • Wniosek do UMiG nr 2 (Uchwała ZW nr 2/2024):

Zgłaszamy wniosek o rezygnację z ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Grzybowskiej na rzecz chodnika tylko dla pieszych z zachowaniem planowanej szerokości jezdni (uzyskany teren ma być przeznaczony w miarę możliwości na pas zieleni między posesjami a chodnikiem). Ruch rowerowy ma się odbywać po jezdni na zasadach ogólnych. Wnioskujemy również o uwzględnienie w projekcie 3 wyniesionych skrzyżowań.

Za – 54; Przeciw – 0; Wstrzymało się – 0

 1. Kierownik Wydziału Dróg przedstawił koncepcję przebudowy ulicy Żwirowej.

Mieszkańcy pytali o konieczność budowy chodnika. Pan Piotr Szczepanik oświadczył, że jest to konieczne. Mieszkańcy pytali czy podczas przebudowy drogi zostaną do ich domów doprowadzone media (dotychczas maja tylko prąd) – uzyskali odpowiedź twierdzącą. Pojawił się temat po której stronie drogi ma być chodnik. Poruszono również kwestię starych dębów rosnących na początku ulicy Żwirowej.

Sformułowano następujące wnioski do UMiG:

 • Wniosek do UMiG nr 3 (Uchwała ZW nr 3/2024):

Zgłaszamy wniosek o zachowanie podczas przebudowy drogi 10 starych dębów rosnących przy ulicy Żwirowej.

Za – 54; Przeciw – 0; Wstrzymało się – 0

 • Wniosek do UMiG nr 4 (Uchwała ZW nr 4/2024):

Zgłaszamy wniosek o przeniesienie planowanego chodnika na ulicy Żwirowej na drugą stronę drogi tj. od strony skarpy na odcinku od ulicy Grzybowskiej do końca lasu oraz o rezygnację z ciągu pieszo-rowerowego na rzecz chodnika tylko dla pieszych z zachowaniem planowanej szerokości jezdni. Ruch rowerowy ma się odbywać po jezdni na zasadach ogólnych.

Za – 51; Przeciw – 0; Wstrzymało się – 3

 1. Następnie mieszkańcy zgłosili sprawę odwodnienia ulicy Podlaskiej. Dyskutowano nad przedstawioną wersją rowu odwodnieniowego. Mieszkańcy chcieliby również, żeby wycięto jak najmniej drzew. Wiceburmistrz Ryszard Machałek odpowiedział, że z wielu względów rów odwadniający jest lepszym rozwiązaniem, a inne opcje nie wpłyną na zmniejszenie szerokości pasa drogowego i wycinkę niektórych drzew. Koncepcja kanalizacji burzowej znacznie wydłużyłaby proces przebudowy i znacznie podniosła koszty. Zgłoszono do przegłosowania następujący wniosek:

 • Wniosek do UMiG nr 5:

Zgłaszamy wniosek o rozważenie zmiany sposobu odwodnienia ulicy Podlaskiej – budowa kanalizacji burzowej zamiast rowu (woda miałaby być odprowadzona rurą do rowów melioracyjnych).

Za – 15; Przeciw – 22; Wstrzymało się – 8

Uzgodniono, że następne spotkanie w sprawie przebudowy dróg zostanie zorganizowane po informacji z Urzędu Gminy. Mieszkańcy zostaną o nim powiadomieni droga mailową.

 1. Wolne wnioski:

Jeden z mieszkańców przedstawił projekt stworzenia Leśnego Parku Pokoleń na działce nr 32/6 położonej przy placu sołeckim w Parceli. Mieszkaniec zgłosił wniosek do UMiG:

 • Wniosek do UMiG nr 6 (Uchwała ZW nr 5/2024)

Zgłaszamy wniosek o utworzenie Leśnego Parku Pokoleń na działce nr 32/6 w Parceli według załączonego projektu.

Za – 45; Przeciw – 0; Wstrzymało się - 0

Sołtys Dorota Machnowska zamknęła zebranie.

Na wniosek mieszkańców zostaje zwołane zebranie wiejskie w dniu 1 lutego 2024 r., w czwartek, o godz. 19.00 w domku sołeckim w Parceli.
 
W razie braku quorum zebranie zacznie się o godz. 19.15. Na zebraniu będzie obecny przedstawiciel Gminy  i Wydziału Dróg.
 
Porządek obrad:
 
1. Informacje dotyczące projektów przebudowy ulic Podlaskiej, Grzybowskiej i Żwirowej.
2. Omówienie możliwych wariantów projektowanej przebudowy w/w ulic.
3. Stanowisko mieszkańców Parceli dotyczące koncepcji przebudowy.
4. Ustalenie możliwych do podjęcia działań w celu uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji o inwestycjach.
5. Podjęcie stosownych uchwał w sprawach w/w inwestycji przedstawiających stanowisko mieszkańców.
6. Określenie kolejnego zebrania wiejskiego dotyczącego inwestycji.
7. Inne sprawy mieszkańców.

Cudownego Nowego Roku! Niech ten 2024 rok przyniesie mnóstwo sukcesów, inspiracji i pięknych momentów

spędzonych z rodziną i przyjaciółmi.

Niech będzie to czas pełen uśmiechu, zdrowia i spełnienia marzeń dla wszystkich mieszkańców Parceli.

Sołtys i Rada sołecka.

 

10 grudnia Parcelę odwiedził Święty Mikołaj.

Do zobaczenia za rok !

Zapraszamy wszystkie dzieci w Parceli na coroczne spotkanie z Mikołajem

na placu sołeckim 10 grudnia, w sobotę o godz.17.00

Życzymy udanej zabawy.

Protokół z Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Parcela 7 września 2023 r.

Obecnych: 17

Prowadząca zebranie: Dorota Machnowska

Protokolantka: Iwona Peryt

 1. W związku z brakiem wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie zebrania o godz. 19.00 Sołtys Dorota Machnowska otworzyła zebranie w drugim terminie o godz. 19.15 i powitała przybyłych mieszkańców.

 2. Dorota Machnowska zaproponowała swoją osobę jako prowadzącą zebranie.

Kandydatura została przyjęta poprzez głosowanie jednogłośnie.

Za 17; Przeciw 0; Wstrzymało się 0

 1. Dorota Machnowska zaproponowała Iwonę Peryt na protokolantkę i zarządziła głosowanie.

Za 17; Przeciw 0; Wstrzymało się 0

 

4. Dorota Machnowska odczytała porządek zebrania i poddała pod głosowanie:

1) Sprawozdanie z FS 2023 r.

2) Sprawozdanie z realizacji FS na 2022 r.

3) Propozycje do FS w 2024 r.

4) Sprawy dotyczące naszej wsi.

 1. Wolne wnioski.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Za 17 ; Przeciw 0; Wstrzymało się 0

 

 1. Fundusz Sołecki w 2023 r. wynosi 56 245,88 zł. Część zadań już została wykonana, w trakcie jest zakup namiotu ekspresowego (2 500 zł), montaż piłko chwytów (15 000 zł) i projekt oświetlenia drogowego(15 000 zł).

Następnie sołtys Dorota Machnowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania FS na 2022 z drugiego półrocza

 1. W kolejnym punkcie sołtys Dorota Machnowska przedstawiła zebranym propozycje przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2024 rok:

Wysokość środków na 2023 rok wynosi 53 398,62 zł

 1. Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim 8 965,18 zł

Koszenie trawy, utrzymanie porządku, pielęgnacja zieleni

2) Imprezy kulturalno-sportowe

- zakupy 2 000,00 zł

- usługi 9 000,00 zł

3) doposażenie domku i placu sołeckiego ( zakup wentylatora, 933,44 zł

Farby i inne)

4) materiały do pielęgnacji roślin i urządzeń na placu sołeckim

Kora, ziemia , nasiona, nawozy, rośliny i inne. 1 000,00 zł

5) Projekt przebudowy oświetlenia przy ulicy Baczyńskiego 31 000,00 zł

6) Hosting i prowadzenie strony internetowej 500,00 zł

W głosowaniu wszystkie propozycje do Funduszu Sołeckiego na rok 2024 zostały przyjęte

Za 15; Przeciw 1; Wstrzymało się 1

Uchwałą nr 1 został przyjęty projekt FS na 2024 rok

 1. Omówiono kwestię realizacji oświetlenia Parceli i potrzebę poprawy jakości oświetlenia ulicy Żwirowej w części zamieszkałej i wewnętrznych ulic wsi.

 2. Mieszkańcy zgłosili wniosek o montaż na istniejących słupach energetycznych na wewnętrznych gminnych ulicach opraw oświetleniowych ( cztery słupy)

Za 17; Przeciw 0; Wstrzymało się 0

 1. Mieszkańcy zgłosili wniosek, aby obecnie realizowane projekty dróg Grzybowskiej i Żwirowej znalazły swoją realizację w przyszłorocznym budżecie.

Za 16; Przeciw 0; Wstrzymał się 1

 1. Wolne wnioski

Katarzyna Jacyna odczytała pismo Państwa Świątek przeciwnych budowie chodnika na ulicy Podlaskiej i naszą odpowiedz na to pismo.

Większość obecnych mieszkańców opowiedziała się za budową chodnika.

 1. Poruszono temat odbioru śmieci, i szybko jeżdżących traktorów SGGW po naszych ulicach.

 2. Sołtys Dorota Machnowska zamknęła zebranie.

WNIOSEK DO BURMISTRZA

Sołectwo Parcela dnia 12.09.2023 r.

Gmina Konstancin-Jeziorna

Pan Kazimierz Jańczuk

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 1 zebrania wiejskiego sołectwa Parcela z dnia 07.09.2023 r. wnoszę o realizację następujących przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.

 1. Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim 8 965,18 zł Koszenie trawy, pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości

Składka ZUS - 17,1% ,

 1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów

dla dzieci ( Mikołajki, Pożegnanie lata, sprzątanie świata)

szacowany koszt około 11 000,00 zł

w tym zakupy 2 000,00 zł

i usługi 9 000,00 zł

 1. Zakup materiałów do pielęgnacji roślin i urządzeń na placu

sołeckim ( kora, ziemia, nawozy, rośliny i inne) 1 000,00 zł

 1. Doposażenie domku i placu sołeckiego

zakup wentylatora, lampy zewnętrznej, farby, 933,44 zł

mała architektura na placu zabaw i inne.

 

 1. Projekt przebudowy oświetlenia na ul.Baczyńskiego

w Parceli 31 000.00 zł

 1. Hosting i prowadzenie strony internetowej 500,00 zł

www.parcela-konstancin.pl

 

Razem szacunkowe koszty realizacji wniosku 53 398,62 zł

Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia 1 jest decyzja Burmistrza o przejęciu przez sołectwa kosztów utrzymania placu, tzn. wynagrodzenia opiekuna placu. Opiekun zajmuje się utrzymaniem porządku, koszeniem trawy, pielęgnacją zieleni i sprzętu.

Realizacja zadania 2 wpłynie na lepszą integrację i mobilizację mieszkańców we wspólnych działaniach na rzecz Parceli. Wspólnie uprawianie sportu i zabawa to właściwy sposób spędzania wolnego czasu.

Realizacja zadania 3 i 4 ma na celu doposażanie domku i placu sołeckiego w urządzenia pomagające w utrzymaniu istniejącej zieleni i wzbogacające propozycje aktywnego wypoczynku .

Uzasadnieniem realizacji zadania 5 jest doświetlenie ulicy Baczyńskiego, na której właściwie jest ciemno. Część lamp stoi w ogrodach mieszkańców, część jest stara i nie spełnia swojego zadania, a jest to główna ulica sołecka i nie zapewnia żadnego bezpieczeństwa poruszania się pieszych. Od kilku lat FS w dużej części wykorzystujemy na doświetlenie wewnętrznych ulic Parceli i powoli wychodzimy z ciemności.

Od kilku lat funkcjonuje nasza strona internetowa i utrzymujemy ją z własnych środków.

 

Załączniki

 

 1. Uchwała zebrania wiejskiego z dnia 07.09.2023 r.

 2. Lista obecności

 3. Protokół z zebrania

 

 

 

 

.

 

7 września, w czwartek o godz. 19.00 na placu sołeckim  odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Parceli.
W razie braku quorum zebranie rozpocznie się o 19.15.
Głównym tematem będzie zaplanowanie funduszu sołeckiego na 2024 rok.
Porządek zebrania
1. Aktualnie realizowany fundusz sołecki 2023
2. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2022
3. Projekt nowego funduszu na 2024 rok.
4. Sprawy dotyczące naszej wsi
5. Wolne wnioski.
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Parceli.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PARCELI  W SOBOTĘ, 2 WRZEŚNIA O GODZ. 16.