1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
  2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
  3. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
  4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.
Sołtys wsi Parcela:  Rada sołecka: 

Dorota Machnowska

Katarzyna Jacyna (przewodnicząca),
Jolanta Durawa,
Iwona Peryt

 

Statut:

Nazwa i teren działania Sołectwa

§ 1.

1. Sołectwo nosi nazwę "Sołectwo Parcela".
2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Konstancin-Jeziorna i obejmuje teren wsi Parcela.
3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego Statutu.

§ 2.

Sołectwo działa zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i niniejszym statutem.

Rozdział II

Zadania i sposób ich realizacji

§ 3.

Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych, związanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijania pomocy społecznej, upowszechniania kultury, utrzymania porządku, spokoju i czystości,
3) zarządzanie i korzystanie z części mienia gminy przekazanego Sołectwu przez Radę Miejską, odrębną uchwałą. pokaż cały statut