Nazwa i teren działania Sołectwa
§ 1. 1. Sołectwo nosi nazwę "Sołectwo Parcela".
2.
Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Konstancin-Jeziorna i obejmuje teren wsi Parcela.
3.
Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego Statutu.
§ 2. Sołectwo działa zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i niniejszym statutem.
Rozdział II
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań Sołectwa należy:
1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych, związanych z miejscem zamieszkania,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijania pomocy społecznej, upowszechniania kultury, utrzymania porządku, spokoju i czystości,
3) zarządzanie i korzystanie z części mienia gminy przekazanego Sołectwu przez Radę Miejską, odrębną uchwałą.
§ 4. Zadania określone w § 3 pkt 1 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych mu ustawowo
kompetencji, 2) opiniowanie spraw przekazanych im do zaopiniowania przez organy gminy, 3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską
konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa, 4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza Gminy
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości organów
Sołectwa, 5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa, ułatwianie radnym kontaktów z wyborcami
m. in. w formie spotkań i dyżurów oraz kierowania do nich wniosków dotyczących Sołectwa, 6) współpracę z komisjami Rady Miejskiej, a zwłaszcza rozpatrywanie przekazanych przez Komisję spraw dotyczących Sołectwa,
7) udział organów Sołectwa w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji społecznych przez Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 5. 1. Sołectwo podejmuje uchwały w sprawach: 1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów użyteczności publicznej,
urządzeń komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych, 2) utrzymania porządku na terenie wsi, 3) czynów społecznych.
2. Uchwały związane z realizacją zadań wymienionych w ust. 1 podejmowane są w granicach uprawnień Sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej określonych Statutem Gminy.
§ 6. 1. Sołectwo opiniuje, w części jego dotyczącej, przedstawione do konsultacji
projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 1) planu zagospodarowania przestrzennego, 2) przepisów prawa miejscowego, 3) innych uchwał.
2. Ponadto Sołectwo opiniuje sprawy należące do zadań gminy, a dotyczące: 1) zmian w zakresie obsługi produkcyjnej rolnictwa, 2) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych i
opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb ludności na terenie wsi,
3) przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia, 4) zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji.
§ 7. 1. Uchwały i opinie, o których mowa w § 5, sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy. Burmistrz Gminy informuje sołtysa o możliwości ich realizacji.
2.
Wobec odmowy lub braku odpowiedzi dotyczącej realizacji uchwały lub opinii, Zebranie Wiejskie może wnieść sprzeciw do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3.
Przewodniczący Rady Miejskiej wnosi sprawę pod obrady sesji Rady Miejskiej, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.
§ 8. Sołectwo może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może wystąpić z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących osób prawnych lub fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych nie posiadających osobowości prawnej albo dopuszczenie Sołectwa do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi Sołectwa i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.
§ 9. Zadania określone w § 3 pkt 2 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) kształtowanie, wspólnie z działającymi w Sołectwie organizacjami, właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, dyscypliny społecznej oraz poszanowania mienia,
2) podejmowanie działań dla likwidacji sporów i konfliktów sąsiedzkich, 3) zwalczanie chuligaństwa, alkoholizmu, narkomanii, wandalizmu oraz zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży, 4) podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych na rzecz umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
5) inicjowanie czynów społecznych,
6) przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, 7) uczestniczenie w akcjach i innych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej
8) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej,
9) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku,
10) inicjowanie i udział w organizowaniu odczytów i imprez o charakterze kulturalnooświatowym, sportowym i wypoczynkowym,
11) podejmowanie działań mających na celu umocnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałanie marnotrawstwu mienia społecznego i prywatnego,
12) organizowanie mieszkańców do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w Sołectwie.
§ 10. 1. W celu integracji społecznej mieszkańców Sołectwa, jego organy powinny współdziałać z organizacjami społecznymi.
§ 11. W realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo powinno nawiązywać współpracę z sąsiednimi Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.
Rozdział III
Struktura organizacyjna
§ 12. 1. Organami Sołectwa są: 1) Zebranie Wiejskie, 2) Sołtys, 3) Rada Sołecka, 4) Komisja Rewizyjna.
2.
Zebranie Wiejskie, może powoływać także inne specjalistyczne organy samorządowe (np. Komisje) określając zakres ich zadań.
3.
Kadencja organów Sołectwa wymienionych w ust. 1 pkt 2 do 4, trwa 4 lata. Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru organów zwołuje Burmistrz Gminy nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.
§ 13. 1. Organy Sołectwa obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności i demokracji oraz jawności swojej pracy.
2. Organy Sołectwa, co najmniej raz w roku, obowiązane są składać na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swojej działalności.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego oraz warunki ważności podejmowania uchwał
§ 14. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek: 1) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 2) Rady Sołeckiej, 3) Burmistrza Gminy.
2. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb, jednak nie
rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -3 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 16. 1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo
przyjęty mieszkańcy tj. przez rozplakatowanie zawiadomień na tablicy ogłoszeń oraz w
inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera oraz odwołuje sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Komisję Rewizyjną oraz inne organy Sołectwa, 2) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów Sołectwa, 3) podejmuje uchwały w sprawach określonych w § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 2, 4) realizuje zadania określone w § § 6 i 9.
2.
Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do przedstawienia w okresach między Zebraniami opinii w sprawach określonych w § 6 ust. 1 pkt 2-3 oraz ust. 2.
3.
Zebranie Wiejskie może uchwalić, że Rada Sołecka pełni rolę stałego komitetu czynów społecznych.
Rozdział V
Organ wykonawczy Sołectwa i zakres jego zadań
Sołtys
§ 18. 1. Sołtys jest organem wykonawczym w Sołectwie.
2. Sołtys:
1) zwołuje Zebranie Wiejskie -z wyjątkiem zebrań, o których mowa w § 30 i § 37 ust. 1 -ustala dzień, godzinę, miejsce oraz projekt porządku obrad, informując o tym mieszkańców co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania,
2) zaprasza na Zebranie Wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania spraw oraz przygotowuje projekty uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców, w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań Sołectwa, o których mowa w § 9,
4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację, informując o wynikach Zebranie Wiejskie,
5) wnioskuje w sprawach udziału Sołectwa w postępowaniu administracyjnym,
6) w ramach udzielonych upoważnień w okresie między obradami Zebrania Wiejskiego
wyraża opinie.
Rozdział VI
Rada Sołecka
§ 19. 1. Radę Sołecką w ilości 3 lub 5 członków wybiera Zebranie Wiejskie.
2. Rada Sołecka wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Sołtys nie może być członkiem Rady Sołeckiej.
§ 20. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc -z własnej inicjatywy, na wniosek sołtysa lub co najmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
2.
O posiedzeniach Rady Sołeckiej zawiadamia się miejscowych radnych Rady Miejskiej. W posiedzeniach Rady Sołeckiej bierze udział sołtys.
3.
Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 21. Rada Sołecka jest organem wspomagającym sołtysa.
§ 22. Sołtys wykonując swoje zadania, zasięga opinii Rady Sołeckiej. W razie rozbieżności zdań pomiędzy sołtysem a Radą Sołecką sprawę ostatecznie rozstrzyga Zebranie Wiejskie.
§ 23. Rada Sołecka: 1) występuje wobec Zebrania Wiejskiego i sołtysa z inicjatywami dotyczącymi udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań Sołectwa, 2) czuwa nad realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego, 3) może pełnić rolę stałego komitetu czynów społecznych, 4) wspomaga sołtysa swoją radą i pomocą.
§ 24. Przewodniczący Rady Sołeckiej: 1) kieruje pracą Rady Sołeckiej, 2) organizuje współdziałanie Rady Sołeckiej z komisjami Rady Miejskiej oraz z radnymi
zamieszkującymi na terenie Sołectwa, 3) organizuje współpracę Rady Sołeckiej z innymi organizacjami działającymi na terenie Sołectwa.
Rozdział VII
Gospodarka środkami finansowymi w ramach budżetu gminy
§ 25. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
§ 26. Uprawnienia sołtysa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa Statut Gminy.
§ 27. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja wybiera ze swego grona.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Rady Sołeckiej. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być również sołtys.
§ 28. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Sołeckiej.
§ 29. Komisja Rewizyjna: 1) kontroluje działalność sołtysa i Rady Sołeckiej oraz gospodarkę funduszami i
majątkiem Sołectwa, 2) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania ze swojej działalności, 3) w razie stwierdzenia w zarządzaniu funduszami oraz majątkiem Sołectwa,
niezgodności ze statutem lub przepisami prawnymi, Komisja niezwłocznie informuje
o tym sołtysa, Radę Sołecką oraz Burmistrza Gminy.
Rozdział VIII
Tryb wyborów
Odwołania członków organów Sołectwa oraz uzupełnienia składu w toku kadencji
§ 30. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej, zwołuje Burmistrz Gminy, który określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród pracowników samorządowych lub radnych delegowanych przez właściwą komisję Rady Miejskiej.
2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 1 powinno być podane do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
§ 31. 1. Dla dokonania ważnego wyboru organów Sołectwa na Zebraniu Wiejskim, wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/3 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
§ 32. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i członkowie Komisji.
§ 33. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłaszanych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Kandydatem na sołtysa lub członka innych organów Sołectwa nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
§ 34. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 35. Członkowie Komisji Rewizyjnej i innych Komisji wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba, że Zebranie Wiejskie postanowi inaczej.
§ 36. 1. Sołtys i członkowie organów Sołectwa są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał organów Sołectwa lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 37. 1. W przypadkach odwołania lub ustąpienia sołtysa albo wszystkich członków Rady Sołeckiej, Burmistrz Gminy zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory innych osób dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej przeprowadza samodzielnie sołtys, informując o tym Burmistrza Gminy.
3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § § 30-35.
Rozdział IX
Zasady składania przez organy Sołectwa sprawozdań przed mieszkańcami
§ 38. Sołtys obowiązany jest informować Zebranie Wiejskie o czynnościach podejmowanych w okresach między zebraniami, w szczególności o: -opiniach wydanych w imieniu Sołectwa, -realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego, -ważniejszych wpływach i wydatkach realizowanych ze środków finansowych
Sołectwa, -innych swoich działaniach mających istotne znaczenie dla mieszkańców Sołectwa.
§ 39. 1. Co najmniej raz w roku sołtys składa sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące całokształt realizowanych zadań, a w szczególności:
-realizację uchwał Zebrania Wiejskiego,
-efekty działań społeczno-organizatorskich, a zwłaszcza wyniki realizowanych
czynów społecznych, podejmowanych akcji współpracy z organizacjami
społecznymi i innymi Sołectwami,
-współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Gminy,
-liczbę i tematykę odbytych Zebrań Wiejskich, frekwencję mieszkańców na
zebraniach oraz liczbę odbytych posiedzeń Rady Sołeckiej.
2. Łącznie z rocznym sprawozdaniem z działalności sołtysa, Zebranie Wiejskie wysłuchuje sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

dodaj